Privacybeleid

Veiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens

Waarschuwing

Dit hulpmiddel is gratis beschikbaar voor u en is gebaseerd op een deskundige analyse van het auditkantoor betreffende de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.Aangezien de conformiteit een dynamisch proces is, en elke situatie bijzonder is, moeten de doorgegeven informaties aangepast zijn en kunnen niet beschouwd worden als juist en alomvattend.
Tenzij u een herziening en validatie aan het Kabinet vraagt, is dit document enkel te beschouwen als informatief.U bent dan ook als enige verantwoordelijk voor de interpretatie van de verstrekte informatie, de raad die u er uit afleidt en de aanpassingen voor uw bedrijfsactiviteit. Het gebruik van dit middel is dus onder uw verantwoordelijkheid en op uw eigen risico.

Bepalingen :

De Uitgever : De natuurlijke of rechtspersoon die online de communicatiediensten publiceert.

De Site : Alle websites, internetpagina’s en onlineservices die door de uitgever worden aangeboden.

De gebruiker : De persoon die de Site en zijn diensten benut.

Aard van de ingewonnen gegevens

In het kader van het gebruik van de sites zal de uitgever waarschijnlijk de volgende categorieën gegevens over zijn gebruikers verzamelen :

Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens, enz.…,

Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken, enz.)

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Geen doorgave aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Gelieve echter te noteren dat zij op grond van een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of rechterlijke autoriteit kunnen worden bekendgemaakt.

Voorafgaande informatie voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden in geval van fusie/overname

Voorafgaande informatie en mogelijkheid tot optiout vóór of na de fusie/overname

In het geval dat wij deelnemen aan een fusie, overname of andere vorm van overdracht van activa, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en u te informeren voordat deze worden overgedragen of onderworpen aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

Doel van het hergebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Uitvoeren van verrichtingen in het kader van prospectie

  • het beheer van de technische prospectie (met inbegrip van technische operaties zoals standaardisatie, verbetering en ontdubbelen)
  • de selectie van mensen voor hetuitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, enquête-, producttest-, en promotieacties. Tenzij de betrokkenen hun toestemming hebben verkregen onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden, mogen deze handelingen niet leiden tot de vaststelling van profielen die gevoelige gegevens kunnen onthullen.(raciale of etnische afkomst, filosofische, politieke, vakbonds-, religieuze, seks of gezondheidsopvattingen)
  • het uitvoeren van aansporingsakties

De ontwikkeling van handelsstatistieken

De organisatie van wedstrijden, loterijen of andere promotieactiviteiten, met uitzondering van onlinegokken en kansspelen, mits de regelgevende instantie voor onlinespelen daarmee instemt.

Gegevensaggregatie

Samenvoeging met niet-persoonsgebonden gegevens

Wij kunnen geaggregeerde informatie (informatie met betrekking tot al onze gebruikers of specifieke groepen of categorieën van gebruikers die we op een zodanige wijze combineren dat een individuele gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of vermeld) ) publiceren, openbaar maken en gebruiken. De niet-persoonlijke informatie kan voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en reclamedoeleinden en andere zakelijke doeleinden gebruikt worden.

Samenvoeging met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de gebruiker

Als u uw account koppelt aan een account van een andere dienst om kruislings te verzenden, kan die dienst ons uw profielgegevens, inloggegevens en alle andere informatie die u voor openbaarmaking hebt goedgekeurd, verstrekken. Wij kunnen informatie over al onze andere gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen.

Verzameling van identiteitsgegevens

Gratis consult

Voor het raadplegen van de Site is geen registratie of voorafgaande identificatie vereist. Dit kan gebeuren zonder dat u persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, voornaam, adres, enz.) opgeeft. Wij registreren geen persoonlijke gegevens voor de eenvoudige raadpleging van de Site.

Verzameling van identificatiegegevens

Gebruik van de gebruikers-ID alleen voor toegang tot diensten

Wij gebruiken uw elektronische gegevens alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

Verzameling van terminalgegevens

Geen verzameling van technische gegevens

Wij verzamelen of bewaren geen technische gegevens van uw apparaat (IP-adres, internetprovider, enz.).

Cookies

Hoe lang cookies worden opgeslagen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL bedraagt de maximale opslagperiode voor cookies maximaal 13 maanden na de eerste storting op de terminal van de gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies.
De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de gebruiker moet daarom na afloop van deze periode worden verlengd.

Doel van cookies

Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de dienstverlening aan de gebruiker te optimaliseren, door de verwerking van informatie over de frequentie van de toegang, de personalisatie van de pagina’s, de uitgevoerde handelingen en de geraadpleegde informatie.

U bent ervan op de hoogte dat de Uitgever cookies op uw apparaat kan plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging…) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

Het recht van de gebruiker om cookies te weigeren, deactivering die leidt tot een slechtere werking van de dienst

U erkent dat u op de hoogte bent gesteld van het feit dat de Uitgever cookies kan gebruiken en geeft u toestemming om dit te doen. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers het gebruik van cookies uitschakelen via de instelopties. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat sommige diensten mogelijk niet meer naar behoren functioneren.

Mogelijke associatie van cookies met persoonlijke gegevens om de dienst te laten functioneren.

De Uitgever kan door middel van cookies browserinformatie verzamelen.

Bewaren van technische gegevens

Bewaartermijn voor technische gegevens

De technische gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken.

Termijn voor de opslag van persoonlijke gegevens en anonimisering

Bewaring van gegevens voor de duur van de contractuele relatie

In overeenstemming met artikel 6-5° van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, worden de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen die bij het sluiten van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie zijn vastgelegd.

Opslag van geanonimiseerde gegevens buiten de contractuele relatie / na verwijdering van het account

Wij bewaren persoonlijke gegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is om de in deze Algemene Voorwaarden beschreven doeleinden te bereiken. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en zullen ze geen aanleiding geven tot enige vorm van exploitatie.

Wissen van de Gegevens na het verwijderen van het account

De middelen voor de zuivering van de gegevens worden ingesteld om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk kunnen worden verwijderd zodra de opslag- of archiveringsperiode die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doeleinden is bereikt. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft u ook het recht om uw gegevens te verwijderen, die u te allen tijde kunt uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever.

Wissen van gegevens na 3 jaar van inactiviteit

Als u zich om veiligheidsredenen gedurende drie jaar niet op de Site hebt geïdentificeerd, ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk in te loggen, anders worden uw gegevens uit onze databases verwijderd.

Hetaccountverwijderen

Het verwijderen van de rekening op verzoek

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account te allen tijde te verwijderen, door een eenvoudig verzoek aan de uitgever OF door gebruik te maken van het menu voor het verwijderen van het account in de accountinstellingen, indien van toepassing

Verwijdering van de rekening in geval van een inbreuk op het TOS

In het geval van een schending van een of meer bepalingen van de TOS of enig ander document dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw gebruik van en toegang tot de Diensten, uw account en alle Sites te beëindigen of te

Aanwijzingen in het geval van een door de Uitgever geconstateerde inbreuk op de beveiliging

Informatie aan de gebruiker in geval van een inbreuk op de veiligheid van de gebruiker

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend niveau van veiligheid te garanderen met betrekking tot de risico’s van toevallige, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens.


In het geval dat wij ons bewust worden van illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of ongeautoriseerde toegang die resulteert in de realisatie van de hierboven geïdentificeerde risico’s, verbinden wij ons ertoe om:

  • U zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het incident ;
  • Onderzoek van het incident en u inlichten over informeer de oorzaken ervan
  • Binnen redelijke grenzen de nodige maatregelen nemen om de negatieve effecten en schade die het incident kan veroorzaken te beperken.

Beperking van de aansprakelijkheid


In geen geval kunnen de in het bovenstaande punt omschreven verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging worden beschouwd als een erkenning van schuld of aansprakelijkheid voor het zich voordoen van het incident in kwestie.

Doorgeven van persoonsgegevens naar het buitenland

Geen transfert buiten de Europese Unie

De Uitgever verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van zijn Gebruikers niet over te dragen naar landen buiten de Europese Unie.

Wijziging van de AV’s en het privacy beleid

In het geval van een wijziging in deze AV, een verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verminderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken personen.

Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van deze AV, en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verminderen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

Toepasselijk recht en beroepsprocedures


Toepassing van het Franse recht (CNIL-wetgeving) en bevoegdheid van de rechtbanken

Deze AV en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk, en in het bijzonder wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. De keuze van het toepasselijke recht doet geen afbreuk aan uw rechten als consument volgens het toepasselijke recht van uw woonplaats.Als u een consument bent, komen u en wij overeen ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken dat betekent dat u een rechtsvordering kunt instellen met betrekking tot deze GBV in Frankrijk of in het EU-land waar u woont. Als u een beroepsbeoefenaar bent, moeten alle vorderingen tegen ons voor een rechtbank in Frankrijk worden gebracht.

In geval van een geschil zullen de partijen een minnelijke schikking zoeken vooraleer een gerechtelijke procedure te starten. In geval van mislukking van deze pogingen, zal elk geschil over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze GCU worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken, zelfs in het geval van meerdere gedaagden of een garantieclaim

Gegevensportabiliteit

Draagbaarheid van de gegevens

De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om u op verzoek al uw persoonlijke gegevens terug te krijgen. De gebruiker heeft dus gegarandeerd een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid om ze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk opnieuw te gebruiken formaat.